Foarsitter by FNP Fryslân

In eare en in grutte nije stap yn myn karrière. Sa sjoch ik myn ferkiezing as foarsitter fan FNP Fryslân. No’t de sjoernalistyk al wer tsien jier achter my leit, fiel ik my frij om partij te kiezen. Troch myn betelle help by de ferkiezingskampanje yn 2019 rekke ik entoesjast. De fernijïng en ferjonging dy’t […]