FNP’er midden in Drenthe

Fan 3 april ôf sil ik oan ‘e slach as strategysk kommunikaasje-adviseur yn de gemeente Midden-Drinte. In put fan fiif moannen. Sûnt myn beneaming as foarsitter fan de FNP yn novimber 2022 haw ik my folslein op de partij stoart. No is it tiid om ek wer wat sinten te fertsjinjen.

Bewust kies ik foar in oare omjouwing. Yn Fryslân wurke ik faak foar de provinsje, dêr ’t de Fryske Nasjonale Partij prominint oanwêzich is. Foar dyn wurk moatst dêr dan weibliuwe, want jo wolle net twa petten op ha. Ek yn it wetterskip en yn de measte gemeenten is de FNP aktyf.

Dus wol ik no bûten de provinsje wurkje. It is in gemeente dêr ’t ik gjinien ken. Dat betsjut nije útdagingen. Ik sjoch foaral foardielen. Noch mear sjochst as bûtensteander, mei oare eagen. Je nimme ûnderfiningen mei út in oare provinsje en je dogge nije ûnderfiningen op.

De Omjouwingswet, duorsumens, enerzjy, earmoedebelied en fakânsjeparken; de ûnderwerpen yn myn takepakket sille soargje foar in soad ôfwikseling. Dat wurdt dus wer rap skeakeljen, ad hoc ynsetber wêze, faak drave en op syn tiid stilstean en efkes weromsjen. En by in driigjende krisis bestjoerders bystean. Prachtich om te dwaan! Midden yn it moaie Drinte!

Nederlands:

Vanaf 3 april ga ik aan de slag als strategisch communicatieadviseur in de gemeente Midden-Drenthe. Een klus van vijf maanden. Sinds mijn benoeming als voorzitter van de FNP in november 2022 heb ik me volledig op de partij gestort. Nu is het tijd ook weer wat centjes te verdienen.

Bewust kies ik voor een andere omgeving. In Fryslân werkte ik vaak voor de provincie, waar de Fryske Nasjonale Partij prominent aanwezig is. Voor je werk moet je daar dan wegblijven, want je wilt geen twee petten op. Ook in het waterschap en in de meeste gemeenten is de FNP actief.

Dus ga ik nu buiten de provincie werken. In een gemeente waar ik niemand ken. Dat betekent nieuwe uitdagingen. Ik zie vooral voordelen. Nog meer kijk je als buitenstaander, met andere ogen. Je neemt ervaringen mee uit een andere provincie en je doet nieuwe ervaringen op.

De Omgevingswet, duurzaamheid, energie, armoedebeleid en vakantieparken; de onderwerpen in mijn takenpakket zullen zorgen voor veel afwisseling. Dat wordt dus weer snel schakelen, ad hoc inzetbaar zijn, vaak hollen en op zijn tijd stilstaan en even terugblikken. En bij een dreigende crisis bestuurders bijstaan. Prachtig om te doen! Midden in het mooie Drenthe!