Social Media Zoeken Partners

Coehoorn communicatie

AdresMail JanJanarendz.nl
15 Oktober 2015 - 16:34

Sûkerbôle en hjerstfakânsje

2015-10/img_20151012_203622.jpg

In berjochtsje op it yntranet fan it Provinsjehûs:

Wêrom ús siktaresse Rixt sûkerbôle op de lange tafel fan de ôfdieling kommunikaasje delset hat? Omdat ik dêr juster net mear oan ta kaam wie om dat te dwaan. En boppe alles om der echte bûter by te heljen.

Ik hie al sa'n grauwe bôle yn 'e hûs foar myn gasten yn B&B De Stookhutte, doe't ik tiisdei noch ien krige fan de Ronald McDonald Hoeve. Hja hiene de B & B brûkt foar hun jierlikse 'heidag'.

Omdat ik hjoed thús wurkje en nije wike frij ha, moast ik Rixt wol even leaf oansjen troch de tillefoan. En neffens my is dat slagge. Is it al op? Tank Rixt! 

Oant moandei 26 oktober!

Jan

Vorige blogVolgende blog